พระสงฆ์และซิสเตอร์

 

ประวัติวัด

 

ภาพกระจกสี

 

น.ยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของวัด

 

สถาปัตยกรรมของวัด

 

รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะ

 

ภาพเก่าเล่าอดีต

 

ภาษาลาตินในวัด

 

รูป 14 ภาค

 

การขุดสุสานใต้วัด

 

การย้ายอัฐิพระสงฆ์มิชชันนารี

 

แผนที่

 

คณะกรรมการสภาภิบาล

 

กลุ่มพลมารีย์

 

ติดต่อทางวัด

 

ครอบครัวนักบุญยอแซฟ

ล้างบาป

แต่งงาน

สุสาน

ตารางเวลามิสซา

การขออนุญาตถ่ายภาพ

การขอเข้าชมวัด-แสวงบุญ

อบรมคู่แต่งงาน

สอนคำสอน

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

ประวัติอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

อุดมสาร และอุดมศานต์

ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิก

องค์กรต่าง ๆ ในเครือคาทอลิก

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโปรตุเกส และวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

ตอน วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ ช่อง 11

ตอน หมู่บ้านโปรตุเกส
สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

500 ปี ไทย-โปรตุเกส

ความสัมพันธ์สยาม-โปรตุเกส

กินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวอยุธยา

Traces of the World Heritage Ayutthaya

แผนที่ท่องเที่ยวเมืองกรุงเก่า

 

รร.ศิษย์พระคริสต์ ชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรี มาแสวงบุญ 17 ส.ค.

 

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา จัดทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ 1-17 ส.ค.

 

ครูคำสอนจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ มาแสวงบุญ 16 ส.ค.

 

กลุ่มผู้บริหาร บ.ป้อมโชค จำกัด จ.พระนครศรียุธยา มาชมวัด  16 ส.ค.

 

พนักงานจัดฉลองศาสนนาม ซ.คลารา เกศินี มังกร  10 ส.ค.

 

โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี  มาชมวัด 5 ส.ค.

 

นักเรียนคาทอลิกจากเขต 4 มาแสวงบุญ 4 ส.ค.

 

กลุ่มพระสงฆ์ที่รับการอบรม SCC Theology มาร่วมมิสซา 29 ก.ค.

 

พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคล 28 ก.ค.

 

งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 21 ก.ค.

 

รร.เซนต์ดอมินิกและสัตบุรุษจากราชบุรี มาแสวงบุญ 21 ก.ค.

 

สัตบุรุษวัดพระนามเยซู ชลบุรี มาแสวงบุญ 15 ก.ค.

 

ฉลองศาสนนามคุณพ่อสุรชัย  กิจสวัสดิ์  15 ก.ค.

 

รร.ดำรงค์วิทยา มาเยี่ยมชมวัด 13 ก.ค.

 

คณะสงฆ์แขวงกรุงเทพฯ มาย้อนรอยโอกาส 350 ปีมิสซังสยาม  11 ก.ค.

  อ่านทั้งหมด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมิสซังสยาม 350 ปี
(1669-2019)

1.พระคุณเจ้าลาโน ประมุขมิสซังสยามองค์แรก

2.สรุป 350 ปี มิสซังสยาม 1669-2019

3.นักบุญยอแซฟและมิสซังสยาม

4.พระหฤทัยฯกับมิสซังสยาม

 

1.ฉลองวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก ดอนตาล วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 10.30 น.

 

2.ฉลองวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน วันเสาร์ที่ 8 กันยายน  เวลา 10.00 น. โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  เป็นประธาน

       ความเป็นมาในการบูรณะ
  
วัดหลังปัจจุบันสร้างในสมัยรัชกาลที่5 ราวพ.ศ. 2426 สร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2434ใช้ระยะเวลาการสร้างถึง 8 ปี หลังการสร้างเสร็จไม่นานสภาพวัดเกิดการแตกร้าว ทรุดโทรม....
   ดังนั้น เมื่อ พ.ศ. 2541 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ    ได้มอบหมายให้บริษัท มรดกโลก จำกัด...

อ่านทั้งหมด

       กำเนิดหมู่บ้านโปรตุเกส
 
กรุงศรีอยุธยาเป็นนครที่มีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรและสินค้าจากป่ามากมาย เป็นเมืองท่าที่มีเรือสินค้าชาติต่าง ๆ เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกันอย่างเนืองแน่น
   โปรตุเกสนับเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เดินทาง เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา...

อ่านทั้งหมด

   พระสังฆราชปีแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต เกิดวัน   ที่ 28 มกราคม ค.ศ.1624 ที่ลาวัวซิแอร์ ประเทศ   ฝรั่งเศสท่านเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ก่อตั้งพระสงฆ์คณะ   มิสซังต่าง ประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P) และเป็น   พระสังฆราชองค์แรกของคณะที่ได้เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาในภูมิภาคตะวันออก
   ท่านเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา วันที่ 22 สิงหาคม   ค.ศ. 1662 จุดหมายปลายทางแห่งแรกของท่านคือ...

อ่านทั้งหมด

   พระสังฆราชหลุยส์ ลาโน เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม  ค.ศ. 1637 ที่เมืองมองดูโบล ประเทศฝรั่งเศส เดิน   ทางมาถึงประเทศสยามวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1664     พร้อมกับพระสังฆราชฟรังซัว ปัลลือ และเพื่อน            มิชชันนารีอีก 8 องค์ ท่านสามารถเรียนรู้ภาษาสยาม    ได้อย่างรวดเร็วจนแตกฉาน 
   ปี ค.ศ. 1673 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช...

อ่านทั้งหมด

วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน

 

วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก

 

วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด

 

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

 

วัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช

วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

 

วัดแม่พระประจักษ์ฯ สองพี่น้อง

 

วัดนักบุญลูกา อู่ทอง

 

วัดนักบุญบาร์โธโลมิว ดอนตาล

 

วัดน้อยนักบุญมีคาแอล อ่างทอง

                       พี่น้องท่านใดทราบข้อขัดขวางมิให้คู่สมรสแต่งงานถูกต้องตามหลักจารีตพิธีกรรม                                                          พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบทันที

                       ยอแซฟ บุตรดาวิด
   ผู้ที่ศึกษาพระธรรมเก่า (พันธสัญญาเดิม) จะพบว่า  มีการกล่าวถึงรูปหมายของนักบุญยอแซฟไว้หลายแห่ง ด้วยกัน เมื่อมีการสถาปนานักบุญยอแซฟเป็นองค์อุปถัมภ์แห่งพระศาสนจักรสากลในค.ศ. 1870

   ความเงียบสงบของนักบุญยอแซฟ       ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงอึกทึก
 พระสันตะปาปาทรงคิดถึงสิ่งที่นักบุญมัทธิวผู้นิพนธ์พระวรสารได้นำเสนอเรื่องราวของท่านนักบุญยอ แซฟในฐานะที่ท่านเป็นนักบุญผู้เป็นรูปแบบของ “บุรุษผู้ชอบธรรม”

           นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด…                         ถัดจากแม่พระ
   นักเทวศาสตร์ภายหลังศตวรรษที่ 16 ได้พยายามหา เหตุผล ประกอบการพิจารณาฐานะของนักบุญยอแซฟ  เมื่อเทียนกับนักบุญองค์อื่นๆในเมืองสวรรค์ และส่วน    ใหญ่ของนักเทวศาสตร์เหล่านั้นต่างก็มีความเห็นกับข้อความที่นักบุญเกรโกรี นาซีอันส์ได้เขียนไว้นานแล้วว่า

 

ถ่ายภาพ Pre-Wedding

 

ชมวัดและแสวงบุญ

 

ระเบียบการขอจัดพิธีแต่งงาน

 

ระเบียบการขอจัดพิธีปลงศพ

01 สดุดีนักบุญยอแซฟ

02 นักบุญยอแซฟ

03 นักบุญยอแซฟ (วันพุธ)

04 นักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์

05 โอ้ยอแซฟ

06 ฉลองนักบุญยอแซฟ (A capella)

07 JOSEPH CONCELEBREMUS

Download เพลงนักบุญยอแซฟทั้งหมด

Brief History of St. Joseph Church

   Bishop Pierre Lambert De La Motte, Vicaire Apostolique of Cochinchina, one of the founders of Missions Etrangeres de Paris, arrived in Ayutthaya....

     Ancient cultural melting pot
  
Ayutthaya, the old capital of Siam, is not only important as a World Heritage listed by Unesco but is also a testament of old Siam’s rich cultural diversity.

 Brief Historical Background of Ayutthaya
   Ayutthaya is ancient capital city of Thailand, situated about 76 kilometers, north of Bangkok. The city itself is surrounded with 3 major rivers...

สิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นปาฏิหาริย์ ซึ่งอยู่ ในโบสถ์ นั่นก็ืคือ “บันได”